Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownikiem Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej w Instytucie Socjologii UJ. Wielokrotnie prowadził badania i wykładał także na innych uczelniach w kraju i za granicą, w szczególności w USA, by wymienić Hunter College of The City University of New York, Ohio State University, The George Washington University. Pełnił i nadal wykonuje rozmaite funkcje w środowisku akademickim, w tym zaś w obecnej kadencji jest przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN. Jego wieloletnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii miasta, socjologii stosowanej, w szczególności w połączeniu z problemami społecznymi, historii i teorii pracy socjalnej. Z tych też zainteresowań pochodzą rozliczne książki, redagowane prace zbiorowe oraz artykuły jego autorstwa. Przy tym wszystkim, Kraków pozostaje jego ulubionym hobby.

dr hab., prof. UJ Lucjan Miś jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent socjologii i psychologii na UJ. Łączy działalność praktyczną (w zakresie psychoterapii, treningów, diagnozowania) i teoretyczną (jest autorem ponad 90 publikacji). Jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji, konstrukcjonizm społeczny. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Society for the Study of Social Problems; American Sociological Association; International Consortium for Social Development (Vice President, od 2005). Współpracował z Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Fachhochschule w Berlinie; Fundazione G. Brodolini (Rzym); Fachhochschule w Frankfurcie nad Menem; Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych). Jego hobby to gra w piłkę nożną, pływanie i jazda na rowerze.

dr hab., prof. UJ Hubert Kaszyński jest socjologiem i pracownikiem socjalnym, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Socjologii UJ. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej. Od 1989 roku jako pracownik socjalny zaangażowany w terapię społeczną na rzecz osób chorujących psychicznie (do 2011 asystent w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, 1993-2006 kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej). Od 1997 współpracownik Powiatowego, a następnie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej. Założyciel i członek Zarządu Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. Autor publikacji z zakresu socjologicznej pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne skupione na personalistycznym i klinicznym podejściu w pracy socjalnej, poszukując inspiracji w dziełach i praktyce Janusza Korczaka, Carla Rogersa, Viktora Frankla i Antoniego Kępińskiego.

dr hab., prof. UJ Katarzyna Ornacka jest socjologiem i pracownikiem socjalnym, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Socjologii, w latach 1997-2010 koordynatorka programu międzynarodowego Social Welfare in Eastern Europe: The Polish Experience. Kierownik i/lub członek zespołów badawczych w projektach krajowych oraz międzynarodowych dotyczących teorii i praktyki pracy socjalnej, problemów społecznych, socjologii dzieciństwa. W latach 2010-2014 stażysta i kierownik w projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS, realizowanych we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz przedsiębiorcami. Jej główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, socjologię dzieciństwa i rodziny, pracę socjalną, badania w działaniu (AR, PAR), terapię społeczną oraz podejście systemowe w terapii rodzin. Wraz z zespołem profesjonalistów prowadzi badania związków między traumą wczesnodziecięcą i procesem odzyskiwania podmiotowości przez dzieci z doświadczeniem krzywdzenia, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. Trener rozwoju osobistego oraz komunikacji opartej na empatii, obecnie w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty akredytowanego przez PTP. Jest członkiem towarzystw naukowych: European Association of Schools of Social Work, Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, sieci badawczej POWERUS oraz Global Childhood Studies Network. Współpracowała z Ohio State University (USA), University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie, Ruskin College (Wielka Brytania) oraz placówkami badawczymi i edukacyjnymi w kraju (Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Krakowski Instytut Psychoterapii, Fundacja AdVocem, Fundacja Rodzina Plus). Obecnie kierownik studiów pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UJ, opiekun Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ, zastępca Redaktora Naczelnego "Zeszytów Pracy Socjalnej", czasopisma wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stały recenzent w czasopiśmie "Journal of Social Work".

dr hab., prof. UJ Marcjanna Nóżka – etnolog, socjolog, doktor nauk humanistycznych. profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Udział w pracy zespołu ekspertów nad standardami pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" współfinansowanego z EFS. W działalności naukowo-publikacyjnej i dydaktycznej zajmuje się pracą socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i zasad interwencji, a także psychologią społeczną, środowiskową i komunikacją interpersonalną. Autorka raportów z badań, ekspertyz, książek i artykułów, koordynator i wykonawca projektów koncentrujących się na zjawiskach marginalizacji i wykluczenia społecznego, dewiacji, poznania społecznego i zachowań terytorialnych. Aktualnie kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych".

dr hab., prof. UJ Marta Smagacz-Poziemska ukończyła socjologię i filologię polską, jest adiunktem w Instytucie Socjologii UJ. Kieruje projektem badawczym „Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, jest przewodniczącą Zarządu Oddziału Krakowskiego PTS. Od 2002 roku członkini zespołów badawczych w kilku projektach międzynarodowych dotyczących problematyki obywatelskości i procesów partycypacyjnych na poziomie lokalnym, wykluczenia społecznego w mieście, sytuacji imigrantek na rynku pracy. Jako stypendystka Rządu Włoskiego odbywała staż na Università Cattolica w Mediolanie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii i antropologii miasta oraz przestrzeni, socjologii społeczności lokalnych, socjologii problemów społecznych. Jest autorką i współautorką książek i artykułów na temat rewitalizacji przestrzeni miejskiej, teorii i praktyki partycypacji społecznej, miejskich problemów. Autorka i współautorka ekspertyz, raportów i metod dla instytucji publicznych i pozarządowych, członkini wielodyscyplinarnych i międzyinstytucjonalnych zespołów zadaniowych.