Najważniejsze publikacje pracowników

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Frysztacki

Monografie

 • Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej (wraz z Włodzimierzem Aniołem, Rafałem Bakalarczykiem, Krzysztofem Piątkiem). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Filantropia – przyczynek do wersji amerykańskiej. W: „Trzeci Sektor", nr 34(1), s. 63-65 
 • Społeczno-kulturowe aspekty ekskluzji i inkluzji w przestrzeni miejskiej (wraz z Marcjanną Nóżką i Martą Smagacz-Poziemską). W: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", t. 6, s. 72-84.

Redakcja tomu zbiorowego

 • Socjologia historyczna: wyzwania teoretyczne i praktyka badawcza (wraz z Borysem Cymbrowskim). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 • Miasto jako przestrzeń edukacji wyższej (wraz z Marcjanną Nóżką i MartąSmagacz-Poziemską). W: M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz (red.), „Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany". Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, s. 265-282.
 • Między normą a patologią. Problem dzieci ulicy w przestrzeni miejskiej (wraz z Marcjanną Nóżką i Martą Smagacz-Poziemską). W „Nitrianskie Sociologické Kolokvium. Metropoly a mestá: sociálne problémy a sociálne patolǒgie. Pokus o sociologickẏ portrét". Nitra (Słowacja): Univerzita Konštantina Filozofa s. 35-52.
 • Praca socjalna i etyka. 2015. W: J. Mariański (red.), „Leksykon socjologii moralności> Podstawy – teorie – badania – perspektywy". Kraków: Zakład Wydawniczy >NOMOS<, s. 606-612.
 • Socjologowie patrzą wstecz: socjologia historyczna między teorią społeczną a splotem subdyscyplin szczegółowych (wraz z Borysem Cymbrowskim). W:„Socjologia historyczna: wyzwania teoretyczne i praktyka badawcza", patrz informacja wyżej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Solidarność. 2015. W: M. Bogunia-Borowska (red.), „Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości". Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 212-231.

dr hab. Hubert Kaszyński

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Die Eugenik als der kulturgeschichtliche Kontext der Sozialarbeit mit der Familie (wraz z Katarzyną Ornacką), w: L. Miś (red.) Childhood, family and public policies in Poland and Germany, Zeszyty Pracy Socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, tom 19(4)/2014, s. 40-59.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 • Eugenika w kontekście pracy socjalnej – współczesne wyzwania i dylematy (wraz z Katarzyną Ornacką), W: T. Biernat, J.Malinowski, K.Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, s. 73-86.

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Children's social campaigns in polish mass media. Research study on social marketing in 2012 (wraz z Lucjanem Misiem), W: Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 1/(3) 2015, s.58-69. Dostęp: http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%203-2015.pdf
 • Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej (wraz z Katarzyną Ornacką), W: Problemy Polityki Społecznej, 28(1) 2015. 

dr hab. Katarzyna Ornacka 

Publikacje w czasopismach naukowych

 • "Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research" (wraz z Marcjanną Nóżką i Martą Smagacz-Poziemską). W: Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2, 2014. Dostęp: http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%202-2014.pdf
 • Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej (wraz Lucjanem Misiem), W: Problemy Polityki Społecznej, 28(1) 2015K.
 • Die Eugenik als der kulturgeschichtliche Kontext der Sozialarbeit mit der Familie (wraz z Hubertem Kaszyńskim), w: L. Miś (red.) Childhood, family and public policies in Poland and Germany, Zeszyty Pracy Socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, tom 19(4)/2014, s. 40-59.
 • O Małym Człowieku z niepełnosprawnością w przestrzeni pracy socjalnej (wraz z Elżbietą Mirewską), W: Oсвіта для сучасності. Edukacja dla współczesności Том 2. Київ Видавництво НПУ імені М. П. Драãоманова, Ukraina, s.156-165. Dostęp: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8261/1/2_Tom_Forum.pdf
 • Children's social campaigns in polish mass media. Research study on social marketing in 2012 (wraz z Lucjanem Misiem), W: Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 1/(3) 2015, s.58-69.Dostęp:http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%203-2015.pdf

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 • Local partnership as a network organization – an analysis of selected theoretical and application problems (wraz z Elżbietą Mirewską i Katarzyną Żuraw), W: I. Pešatová, B. Szluz, P. Walawender (red) Interdisciplinary approach in social problem solving, J. E. Purkynje University in Ústí nad Labem, 2015 s.48-58.
 • Eugenika w kontekście pracy socjalnej – współczesne wyzwania i dylematy (wraz z Hubertem Kaszyńskim), W: T. Biernat, J.Malinowski, K.Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, s. 73-86.

dr hab. Marcjann Nóżka

Publikacje w czasopismach naukowych

 • Społeczno-kulturowe aspekty ekskluzji i inkluzji w przestrzeni miejskiej (wraz z Krzysztofem Frysztackim i Martą Smagacz-Poziemską). W: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", t. 6, s. 72-84 .
 • Metody mobilne i wizualne w praktyce badawczej. Zastosowanie fotospaceru w socjologicznych badaniach map mentalnych i zachowań terytorialnych ludzi (wraz z Natalią Martini, doktorantką w ZSSiPS). W: Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom XI, nr 4, 2015.Dostęp on-line: http://przegladsocjologiijakosciowej.org/volume32_pl.php
 • Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research (wraz z Katarzyną Ornacką i Martą Smagacz-Poziemską). W: Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2, 2014. Dostęp: http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%202-2014.pdf

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 • Perspektywa poznawcza w badaniu wykluczenia społecznego. Terytorializm i kwestia zamieszkania ludzi bezdomnych, w: Badania nad pracą socjalną. Stan i perspektywy, red. Małgorzata Szpunar, Wydawnictwo Anwi, Gdańsk 2014, ss. 412 – 423.
 • Między normą a patologią. Problem dzieci ulicy w przestrzeni miejskiej (wraz z Krzysztofem Frysztackim i Martą Smagacz-Poziemską), [w:] M.S. Szczepański (ed.) II. Nitrianske sociologické kolokvium. Metropoly a mestá: sociálne problémy a sociálne patológie. Pokus o sociologický portrét, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Nitra 2015.
 • Miasto jako przestrzeń edukacji wyższej (wraz z Krzysztofem Frysztackim i Martą Smagacz-Poziemską), w: Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, red. Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz, Warszawa 2015.
 • Opresyjność w przestrzeni publicznej (wraz z Martą Smagacz-Poziemską), w: Po-Mosty Kulturowe /Cultural Bridges/ 2014, Międzyuczelniane Warsztaty Branżowe Nowa Przestrzeń 2014/2015 Interuniveristy Trade Workshop „New Space 2014/2015/, Kraków 2015.

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska

Monografia naukowa

 • Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta, Warszawa: Scholar.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Społeczno-kulturowe aspekty ekskluzji i inkluzji w przestrzeni miejskiej (wraz z Krzysztofem Frysztackim i Marcjanną Nóżką). W: „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa", t. 6, s. 72-84.

Artykuły (rozdziały) w pracach zbiorowych

 • Miasto jako przestrzeń edukacji wyższej (wraz z Krzysztofem Frysztackim i Marcjanną Nóżką). W: M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz (red.), „Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany". Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Socjologii, s. 265-282.
 • Między normą a patologią. Problem dzieci ulicy w przestrzeni miejskiej (wraz z Krzysztofem Frysztackim i Marcjanną Nóżką). W „Nitrianskie Sociologické Kolokvium. Metropoly a mestá: sociálne problémy a sociálne patolǒgie. Pokus o sociologickẏ portrét". Nitra (Słowacja): Univerzita Konštantina Filozofa s. 35-52.
 • Opresyjność w przestrzeni publicznej (wraz z Marcjanną Nóżką). W: „Po-Mosty Kulturowe /Cultural Bridges/ 2014, Międzyuczelniane Warsztaty Branżowe Nowa Przestrzeń 2014/2015/Interuniveristy Trade Workshop „New Space 2014/2015/, Kraków 2015.
 • Children and Young People in the City. Extracts from Krakow research (wraz z Katarzyną Ornacką i Marcjanną Nóżką). W: Youth in Cental and Eastern Europe. Sociological Studies nr 2, 2014.Dostęp: http://www.youthjournal.eu/Youth%20Yournal%202-2014.pdf