Konferencja Kraków 2019

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zapraszają do udziału w XXIX Zjeździe i seminarium naukowym pod tytułem

PRACA SOCJALNA W ŚWIECIE WARTOŚCI – OD AKSJOLOGII PRZEZ EDUKACJĘ KU PRAKTYCE

Kraków, 24-25 października 2019 roku

Tegoroczny XXIX Zjazd PSSPS będzie poświęcony problematyce wartości w pracy socjalnej, bowiem rozważania nad kwestiami etycznymi z uwzględnieniem ich teoretycznych i aplikacyjnych kontekstów oraz poszukiwanie wzajemnych związków i odmienności pomiędzy przyjętymi przez badaczy stanowiskami i rozwiązaniami podejmowane były ostatni raz dokładnie dwadzieścia lat temu podczas IX Zjazdu PSSPS w Krakowie. Uważamy, że wielość oraz dynamika współczesnych przemian i procesów, a także społeczne konsekwencje jakie ze sobą niosą wymagają od nas głębszej refleksji nad wartościami, których związek z pracą socjalną jest oczywisty. Praca socjalna jest bowiem zawsze realizowana w przestrzeni międzyludzkiej. Przyjmuje ona formę spotkania z człowiekiem które materializuje się w przestrzeni wartości. Jest zatem zawsze krążeniem wokół wartości, wymienianiem wartości, wzajemnym obdarowywaniem się wartościami. Szczególne znaczenie praktyki w pracy socjalnej polega na tym, że uczenie się wartości jest możliwe jedynie w relacji. Aby to zrozumieć, konieczne jest wyjście poza dotychczasowe ramy interpretowania świata i przyjęcie znacznie szerszej perspektywy w interdyscyplinarnych dyskusjach nad badaniami, edukacją i praktyką w przestrzeni aksjologicznej pracy socjalnej.

Głównym celem seminarium naukowego towarzyszącego XXIX Zjazdowi PSSPS jest wymiana doświadczeń w zakresie wzajemnych związków i odniesień teoretycznych na rzecz praktyki badawczej, dyskusja nad metodami wykorzystywanymi do budowania warsztatu edukacyjnego w przestrzeni aksjologicznej pracy socjalnej, krytyczna refleksja nad współczesnymi dylematami i wyzwaniami dla praktyki aksjologicznej, a także dzielenie się wiedzą praktyczną wyniesioną z (z)realizowanych projektów socjalnych. W tym roku Organizatorzy zdecydowali się uwzględnić i szczególnie zachęcić do udziału w wydarzeniu studentów pracy socjalnej, aby poszerzać perspektywę, ramy i wiedzę zarówno wśród młodych, jak i doświadczonych naukowców.

 

Ramowy program konferencji

Komunikat 2

Zaproszenie na PRE-konferencję

Pola tematyczne

Przewidujemy podjęcie dyskursu wokół kilku pól tematycznych:

1. Teorie społeczne na rzecz praktyki badawczej: wzajemne związki i odniesienia między teorią a praktyką; historyczne determinanty oraz dynamika zmian postrzegania ludzkich spraw i problemów; fundamentalne wartości oraz instytucjonalizacja aksjologii pracy socjalnej; badacze i teoretycy na rzecz wartości

2. Edukacja aksjologiczna: metody akademickie i pozaakademickie oraz związana z nimi edukacja formalna i pozaformalna, skupione na kształceniu aksjologicznym; budowanie warsztatu edukacyjnego zakotwiczonego w wartościach; podejścia do pracy edukacyjnej; edukacja aksjologiczna w sektorach publicznym, prywatnym i pozarządowym

3. Aksjologiczne dylematy i wyzwania dla praktyki w świecie współczesnym: zagrożenia związane z płynną nowoczesnością (m.in. relatywizacja kulturowa); ekonomizacją, radykalizacją przestrzeni społecznej czy cyfryzacją pracy socjalnej; pracownicy socjalni a „władza”

4. Aksjologia działań projektowych: sposoby kształtowania i „uobecniania” wartości w praktyce. Zachęcamy do udziału praktyków i studentów, którzy pracują metodą projektową.

Proponując powyższe pola tematyczne zapraszamy do udziału wszystkich członków i sympatyków PSSPS oraz badaczy i praktyków, którym bliska jest praca socjalna oraz proces kształcenia studentów, pracowników socjalnych oraz tych, którzy realizują się zawodowo w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Pragniemy, aby nasze seminarium stało się przyczynkiem do krytycznej wymiany myśli nad aktualnymi możliwościami i wyzwaniami związanymi z włączaniem edukacji aksjologicznej do pracy socjalnej oraz realnymi perspektywami kształcenia pracowników socjalnych z udziałem osób z doświadczeniem (service user involvement) w Polsce. Warto podkreślić, że ta ostatnia formuła edukacji jest powszechnie stosowana za granicą, stanowiąc dobry przykład wzajemnego uczenia się w przestrzeni wartości.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna do 30 czerwca 2019 roku

480 zł udział z uroczystą kolacją

350 zł udział bez uroczystej kolacji

150 zł studenci, doktoranci - udział bez uroczystej kolacji

Opłata konferencyjna po 30 czerwca 2019 roku

530 zł udział z uroczystą kolacją

400 zł udział bez uroczystej kolacji

200 zł studenci, doktoranci - udział bez uroczystej kolacji

Opłata konferencyjna obejmuje: wynajem sal, materiały konferencyjne, obsługę techniczną, całodniowy catering, przerwy kawowe, dwudniowy lunch

Opłatę konferencyjną należy przesłać do 30 czerwca 2019 roku na konto nr: 83 1240 4722 1111 0000 4857 9179 tytuł przelewu: 210 00 28 (z dopiskiem: nazwisko i imię XXIX Zjazd PSSPS)

Miejsce konferencji i zakwaterowanie

Miejsce konferencji oraz zakwaterowanie:

Aparthotel, ul. Lwowska 1, Kraków https://www.lwowska1.pl/pl/

260 zł koszt noclegu w pokoju 1-osobowym o wysokim standardzie ze śniadaniem oraz podziemny parking

320 zł koszt noclegu w pokoju 2-osobowym o wysokim standardzie ze śniadaniem oraz podziemny parking

Powyższe ceny obowiązują tylko uczestników Wydarzenia, którzy zadeklarują chęć rezerwacji noclegów poprzez Formularz Zgłoszenia (link poniżej) przygotowany przez Organizatorów i wysłany wraz z Komunikatem 1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexLuAySvhF5DLMefNqbob30Xg-ySqTGD8_zC5eAB_o3nluUg/viewform?usp=sf_link

Powyższe ceny obowiązują jedynie do 31 sierpnia br. Po tym terminie hotel nie gwarantuje możliwości noclegu. Ilość miejsc ograniczona. 

Koszty noclegów uczestnicy zjazdu pokrywają indywidualnie.

Informacje organizacyjne

W sprawach związanych z konferencją, prosimy o kontakt na poniższy adres email: 29ZjazdPSSPS@uj.edu.pl

Informacje na temat konferencji i wydarzeń towarzyszących można będzie również śledzić na stronie www.socjologia.uj.edu.pl

Praca w sekcjach: Proponujemy obrady w sekcjach w formie grup dyskusyjnych, toteż osoby biorące w nich udział mają przygotować tezy swoich wystąpień (ok. 5 minut na osobę), a dalsza część sesji zostanie wykorzystana na dyskusję wokół poruszanej problematyki.

Komitety i Rady

Komitet Organizacyjny Zjazdu

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ – przewodnicząca

dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ – v-ce przewodnicząca

mgr Marta Kamińska - sekretarz

mgr Agnieszka Radzik-Kupiec 

Rada Naukowa i Programowa Zjazdu

dr hab. Katarzyna Ornacka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

dr hab. Anna Michalska, prof. UAM

dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM

prof. dr hab. Barbara Kromolicka

dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. UŁ

dr hab. Tadeusz Kamiński

dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ

dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ