Dlaczego "praca socjalna" na UJ? - filmy promocyjne

Dlaczego warto studiować pracę socjalną?

 • absolwenci pracy socjalnej w IS UJ uzyskują uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • posiadamy 25-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej – początkowo jako pierwsza w kraju specjalność w ramach studiów socjologicznych, od października 2014 r. jako studia II stopnia
 • posiadamy kadrę o wysokich kompetencjach merytorycznych, przygotowaną do nauczania pracy socjalnej w ramach studiów III stopnia
 • wspólnie ze studentami poszukujemy przestrzeni działania praktycznego - poprzez superwizję zaspokajamy indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów w zakresie realizowania praktyk
 • wspieramy studentów w budowaniu ich tożsamości zawodowej poprzez włączanie ich do współpracy z podmiotami o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (np. Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej)
 • w ramach programu studiów pracujemy metodą projektów socjalnych – studenci uczą się przez doświadczenie, realizując projekty grupowe dla konkretnych instytucji (np. Stowarzyszenie SIEMACHA, Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie MONAR - pełna lista poniżej)
 • intensywnie współpracujemy z instytucjami zagranicznymi, co między innymi oznacza otwarcie na nowe tendencje pojawiające się w światowej pracy socjalnej. Szczególnie korzystne i przyjazne stosunki łączą nas z ośrodkami pracy socjalnej w Universita' Cattolica di Milano, Ohio State University, Evangelische Hochschule Berlin
 • promujemy mobilność studentów - tworzymy dobre warunki do zdobywania doświadczenia w obszarze pracy socjalnej w kraju i za granicą
 • umożliwiamy studentom zdobycie uprawnień nauczycielskich w Studium Pedagogicznym UJ - wzmacniamy ich obecność na edukacyjnym rynku pracy. Dyplom ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.03.2009 (Dz. U. nr 50 z roku 2009, pozycja 400)
 • wspieramy studentów w rozwoju naukowym - umożliwiamy im publikowanie artykułów w renomowanym czasopiśmie Zeszyty Pracy Socjalnej (9pkt MNiSW), udział w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, w pracach Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ i wymianach zagranicznych, co stanowi istotne kryterium oceny dorobku naukowego przy ubieganiu się na studia III stopnia
 • nasz dyplom umożliwia rozpoznawalność kwalifikacji - wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta na europejskim rynku pracy
 • tworzymy dynamiczne, zaangażowane środowisko osób, dla których różne wymiary pracy socjalnej stanowią centrum zainteresowań

Nasza oferta

Kompleksowe spojrzenie

 • szeroka wiedza i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych
 • prowadzenie badań i diagnozowanie, opracowywanie i realizacja projektów, animacja i organizacja środowiska, oraz promocja i zarządzanie zasobami ludzkimi

Skuteczna komunikacja

 • kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych poprzez wykorzystywanie wiedzy psychologicznej (psychologia stosowana) i socjologicznej (socjologia rozumiejąca)
 • rozwijanie umiejętności studentów z zakresu mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów

Nowoczesne podejścia w/do pracy socjalnej

 • stosowanie różnorodnych podejść i metod współczesnej pracy socjalnej (m.in. streetworking, praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach, action research)
 • uczenie się poprzez doświadczenie wspierane superwizją

Praktyka dostosowana do potrzeb studenta

 • praca w małych grupach metodą projektów socjalnych realizowanych dla wybranych instytucji
 • nacisk na aplikację zdobytej wiedzy i umiejętności oraz współpracę w grupie
 • profilowanie zawodowe studenta, uwzględniające jego zainteresowania
 • możliwość realizowania praktyk w ramach współpracy międzynarodowej 

Istotnym elementem procesu kształcenia jest aplikacja zdobytej wiedzy, obejmującej takie zagadnienia jak: wielokulturowość i różnorodność w pracy socjalnej, metodologia badania problemów społecznych, funkcjonowanie zespołów wysokoefektywnych, metodyka pracy socjalnej oraz ekonomia społeczna i solidarnościowa.