Główne nurty badań prowadzonych przez pracowników

Socjologiczne aspekty problemów społecznych:

 • praca socjalna i kierunki jej rozwoju, 
 • miasto oraz jego problemy,
 • socjologia przestrzeni: przestrzenie wykluczone i obszary społecznej marginalizacji, „nowe" przestrzenie życiowe w miastach i obszarach zurbanizowanych, procesy tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich.

Wymiary aplikacyjne prowadzonych badań

 • teoria (dla) pracy socjalnej z perspektywy uwarunkowań amerykańskich,
 • wypracowanie innowacyjnych metod promocji zdrowia psychicznego, które odwołują się do bezpośredniego i pośredniego (literatura, filmy dokumentalne) kontaktu z osobami chorującymi psychicznie,
 • analiza związków między bezrobociem i przestępczością oraz polityką karania sprawców przestępstw,
 • wypracowanie  metod umacniania dzieci i młodzieży, które to metody odwołują się do koncepcji wykorzystywania indywidualnych oraz grupowych potencjałów rozwojowych,
 • analiza ścieżek zawodowych pracowników socjalnych jako fundament budowania tożsamości zawodowej w profesji,
 • wypracowanie mechanizmów powstawania i reprodukowania miejskich zbiorowości terytorialnych na poziomie osiedla,
 • identyfikacja (w ramach osiedli) praktyk społecznych, przez które ujawniają się (manifestują) napięcia i różnice społeczne,
 • identyfikacja różnic i granic w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich.